نوع درخواست : ترجمه

لطفا اطلاعات خواسته شده را با دقت وارد نمایید.

اگر بخواهید از تعداد کل واژه های نوشته شده در نرم افزار word مطلع شوید، از زبانه Review گزینه Word Count را انتخاب کنید. همچنین برای فایل PDF نیز می توانید تعداد کلمات 1 خط را شمارش کرده و بر تعداد خطوط ضرب نمایید. البته می تونید فایل را به پیوست ارسال کنید تا ما خودمان شمارش کنیم.

فایل پیوست

لطفا تمام فایلهای پیوست مربوطه را به صورت zip و یا rar پیوست نمایید

حداکثر سایز 30MB

پروسه ما

بعد از درخواست سفارش توسط شما, روند زیر انجام می گیرد:)

1. دریافت سفارش

2. تحلیل سفارش

3. تماس و مشاوره

4. انجام و تحویل سفارش